XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

Sơ đồ

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH:

1 – CHỨC NĂNG:

Ban HCNS là Bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, hành chính, pháp chế, công nghệ thông tin, mua sắm và quản lý tài sản của Công ty.

2 – NHIỆM VỤ:

- Công tác tổ chức nhân sự: Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn công ty; xây dựng các  quy trình, quy chế hoạt động nhân sự và tổ chức các hoạt động nhân sự: phân tích & mô tả công việc, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, thực hiện các chế độ quyền lợi, kỷ luật khen thưởng…
- Công tác hành chính: Văn thư, lễ tân, hành chính văn phòng, hậu cần phục vụ, lái xe, PCCC…
- Công tác pháp chế: Dự báo xu hướng pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính cơ bản, xây dựng biểu mẫu pháp lý, kiểm tra văn bản, tư vấn pháp lý, tham gia xử lý sự cố phát sinh…
- Công tác IT: Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan tới quản lý hệ thống máy tính, thiết bị văn phòng, hệ thống nghe nhìn, hệ thống mạng, dữ liệu số, an ninh mạng, hệ thống website…
- Công tác mua sắm: Tổ chức mua sắm các loại tài sản, dịch vụ theo nhu cầu.
- Công tác quản lý tài sản: Tổ chức quản lý tất cả các loại tài sản cơ bản của công ty.

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ :
1 – CHỨC NĂNG:
- Hoạch định, tham mưu và đề xuất chiến lược tài chính công ty: dự báo những yêu cầu tài chính; chuẩn bị ngân sách hàng năm; lên kế hoạch chi tiêu. Tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên kế hoạch kinh doanh của Công ty và tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thưc hiện các kế hoạch tài chính đã xây dựng. Tham mưu đề xuất việc khai thác, huy động và sử dụng các nguồn vốn phục vụ kịp thời cho kinh doanh đúng theo các quy định.
- Thực hiện quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro tài chính.
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính kế toán, trong đánh giá sử dụng tài sản, nguồn vốn theo đúng qui định hiện hành.
- Tổ chức bộ máy kế toán và hướng dẫn áp dụng việc hạch toán kế toán. Tổ chức kiểm tra việc hạch toán kế toán theo đúng Chế độ kế toán hiện hành.
2 – NHIỆM VỤ:
- Đề xuất chiến lược tài chính công ty phù hợp cho từng giai đoạn, từng thời kỳ.
- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về tình hình kinh doanh, tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty. Theo dõi lợi nhuận và chi phí; điều phối, củng cố và đánh giá dữ liệu tài chính; chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện so sánh, phân tích những sai biệt giữa kế hoạch tài chính – kế hoạch chi tiêu; thực hiện động tác điều chỉnh phù hợp.
- Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược tài chính đề ra.
- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm.
- Thực hiện phân tích đầu tư và quản lý danh mục đầu tư, phân tích rủi ro và quản lý rủi ro tài chính.
- Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi.
- Đề xuất dự toán ngân sách hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước; phát hành, luân chuyển, lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định.
- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý tài chính, cơ quan quản lý cấp thẩm quyền theo đúng quy định phục vụ cho việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thiết lập & duy trì các quan hệ với ngân hàng và các cơ quan hữu quan.
- Nắm bắt & theo dõi thị trường, các thông tin liên quan đến các hoạt động công ty từ đó có sự điều chỉnh kịp thời hợp lý đối với kế hoạch tài chính đã đề ra.
- Phối hợp các phòng ban chức năng trong Công ty nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tài chính của Công ty.