XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xem chi tiết tại đây

- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xem chi tiết tại đây

1. Dự thảo BC của Ban TGĐ tại ĐHĐCĐ năm 2021

Xem chi tiết tại đây

2. Dự thảo BC HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021

Xem chi tiết tại đây

3. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2021

Xem chi tiết tại đây 

4. Báo cáo Tài chính Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư năm 2020 đã được kiểm toán  

Xem chi tiết tại đây

5. BC thù lao HĐQT,BKS 2020 & KH 2021 tại ĐHĐCĐ năm 2021

Xem chi tiết tại đây

6. TT không phân phối lợi nhuận năm 2020 do lỗ lũy kế tại ĐHĐCĐ năm 2021

Xem chi tiết tại đây

7. TT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Xem chi tiết tại đây

8. TT phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

Xem chi tiết tại đây

9. TT sửa đổi Điều lệ Công ty (lần 4) năm 2021

Xem chi tiết tại đây

10. Dự thảo các nội dung bổ sung, sửa đổi chủ yếu giữa Điều lệ 2015 và 2021

Xem chi tiết tại đây

 

 

-