XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Thực hiện Điều 24 Chương III - Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng & Tư vấn đầu tư 6/2015; Căn cứ Thông báo số 57/TB-XDTVĐT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày 15/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng & Tư vấn Đầu tư được tổ chức tại Phòng họp A1, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của 37/94 cổ đông và người được ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 1.733.741 cổ phần/1.998.780 cổ phần; chiếm 86,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

Một số hình ảnh Đại hội:

 

  

Ông Vũ Văn Nức - Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,  thông qua chương trình Đại hội.

  

 

 Ông Phạm Châu Anh - Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội.

 

 

 Ông Ngô Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

 

 

 Bà Phạm Thị Khuyên và ông Trần Lê Hưng - Đoàn thư ký Đại hội.

 

 

 Các cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

 Bà Phạm Thị Thúy Bình - Kế toán trưởng, ông Hoàng Quảng Hà và ông Võ Xuân Quang - Thành viên HĐQT tham dự Đại hội.

 

 

Các cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

Các cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

 Các cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

Các cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

Các cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

 Ông Cao Việt Bách - Tổng Giám đốc, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Các cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

 Các cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

 

 

 Ông Lý Thanh Nhã - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 Ông Nguyễn Kiên Giang - Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

 

 

 Bà Phạm Thị Thúy Bình - Kế toán trưởng, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các tờ trình tại Đại hội.

 

 

 Ông Hồ Văn Bồng - Nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên HĐQT, hiện là cổ đông phát biểu góp ý tại Đại hội.

 

 

 

 

 Ông Lý Thanh Nhã, thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và trả lời các chất vấn của cổ đông.

 

 

 Ông Lý Thanh Nhã, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

 

 

 Đoàn Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

 

 

 Ông Ngô Quang Tuấn, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

 

 Ghi chú: Các cổ đông có thể sao chép hình ảnh gốc tại trang mục Hình ảnh và Quảng cáo phía trên.