XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986
  • Nguyễn Đại Ngãi
  • Điện thoại: 0909 092 040

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (NK 2020 - 2025)

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Ông Ngô Quang Tuấn                  Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Lý Thanh Nhã                       Phó Chủ tịch HĐQT

3/ Ông Cao Việt Bách                       Thành viên HĐQT                            

4/ Ông Hoàng Quảng Hà                   Thành viên HĐQT

5/ Ông Võ Xuân Quang                     Thành viên HĐQT

 

BAN KIỂM SOÁT

1/ Ông Nguyễn Kiên Giang                 Trưởng ban KS

2/ Ông Phạm Châu Anh                     Thành viên BKS      

3/ Ông Trần Văn Long                       Thành viên BKS

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1/  Ông Cao Việt Bách                        Tổng Giám đốc

2/  Ông Võ Xuân Quang                      Phó Tổng Giám đốc

3/ Ông Phan Tín Lợi                           Phó Tổng Giám đốc